świadczenia ZFSS

W szkole ustala się stałe terminy składania wniosków do świadczeń z ZFSS:

  • oświadczenie o osiąganych dochodach – do 15 marca każdego roku
  • wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego – do 30 czerwca br.
  • wniosek o dofinansowanie do świadczeń zimowych – do 30 listopada br.

§9

 1. Osoby uprawnione, występujące o przyznanie świadczeń z funduszu składają w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego oświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto, obliczonych zgodnie z ust. 5 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).
  1. osoby uprawnione w § 8 ust. 3, występujące o przyznanie świadczeń z funduszu przedkładają do wglądu księgowej w szkole, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego rozliczenie roczne PIT – 40 ZUS za ubiegły rok kalendarzowy.
  2. osoby uprawnione występujące o przyznanie świadczenia sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi członkami  rodziny  przedkładają  orzeczenie o ich niepełnosprawności.
 2. Oświadczenie o dochodach na rok 2024pobierz tutaj
 3. Regulamin ZFSSpobierz tutaj