Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Procedura rekrutacji

do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami  Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Uchwała Nr 360/XXIX/17  z dnia 16 marca 2017r. Rady Miasta Żory w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia na bieżący rok szkolny terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru  do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

I. Do klas pierwszych ogólnodostępnych przyjmowane są:

–  dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia  (załącznik nr 1).

2. Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku (załącznik nr 2) złożonego do dyrektora szkoły. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Żory  – patrz wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 13 kandydata spoza obwodu.

II. Do klas Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach

1. Kandydaci do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego składają następujące dokumenty:

1) wniosek  wraz z pisemną zgodą – deklaracją rodziców na uczęszczanie dziecka do :

klas 1-3  (oddział sportowy) – przez okres trzech lat (3-letni cykl edukacyjny) (załącznik nr 3)

klas 4-8 (oddział sportowy lub oddział SMS)-przez okres pięciu lat (5-letni cykl edukacyjny) (zał. nr 4)

2) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale sportowym wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (załącznik nr 5, dopuszczalne inne wzory orzeczeń).

3) oryginał świadectwa ukończenia klasy III  (dotyczy SMS i oddziałów sportowych)

2. Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego:

1)kandydat do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego powinien uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,

2) testy sprawności fizycznej przeprowadzane są w terminach wskazanych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory – (załącznik nr 6),

3) wyniki prób sprawnościowych zostaną podane do publicznej wiadomości  zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  na dany rok szkolny –  (załącznik nr 6),

4)w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1 niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,

5) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Prawa Oświatowego.

6) postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.

III. Komisja rekrutacyjna

  1. Skład komisji rekrutacyjnej

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli szkoły.

W skład komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.

  1. Informacje ogólne dot. pracy komisji

Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu prac komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  1. Zadanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

1) umożliwia członkom zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami,

2) ustala dni i godziny posiedzeń komisji,

3) prowadzi i zwołuje posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

  1. Zadania komisji

1) sporządzenie i wywieszenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, po przeprowadzonej weryfikacji wniosków, podpisanej przez przewodniczącego komisji. (dotycz klas ogólnych i sportowych)

Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy kandydat spełnienia warunki lub kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym i czy dostarczył właściwe wnioski oraz wymagane załączniki.

2) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów klas ogólnorozwojowych, sportowych       i SMS, (załączniki nr 7,8,9)

3) sporządzenie i wywieszenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej i uzyskali wynik pozytywny, podpisanej przez przewodniczącego komisji,

4) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej,

5) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,

6) sporządzenie i wywieszenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, podpisanej przez przewodniczącego komisji,

7) złożenie pisemnej zgody – deklaracji przez rodzica kandydata, na uczęszczanie dziecka do klasy SMS, sportowej, ogólnorozwojowej (strona druga wniosku).

8) sporządzenie i wywieszenie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej wraz z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia,

9) listy o których mowa w punktach: 1,3,6,8, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, na tablicach informacyjnych umieszczonych w budynku szkoły,

10)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera: datę posiedzenia, imiona i nazwiska członków komisji obecnych na posiedzeniu, informację o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. Do protokołów dołącza się listy sporządzone przez komisję w ramach postępowania rekrutacyjnego.

11) sporządzenie, po zakończonych postępowaniach rekrutacyjnych, informacji o wolnych miejscach i przekazanie kuratorowi oświaty w celu udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium.

  1. Postępowanie dodatkowe – uzupełniające

1) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi  miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza dodatkowe postępowanie uzupełniające,

2) dodatkowe postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne,

3) do dodatkowego postępowania uzupełniającego przepisy procedury stosuje się odpowiednio.

IV. Tryb odwoławczy

1) w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

3) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

4) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

załącznik nr 1 – zgłoszenie do szkoły obwodowej

załącznik nr 2 – wniosek do I klasy spoza obwodu

załącznik nr 3 – wniosek klasa I oddział sportowy

załącznik nr 4 – wniosek klasa-IV-SMS

załącznik nr 5 – orzeczenie lekarskie

załącznik nr 6 -zarządzenie Prezydenta Miasta Żory

załącznik nr 7 – test ogólnorozwojowa

załącznik nr 8 – test piłka nożna

załącznik nr 9 – test piłka ręczna

zarządzenie – komisja 2024

zarządzenie – procedura