Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Procedura rekrutacji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Uchwała Nr 360/XXIX/17 z dnia 16 marca 2017r. Rady Miasta Żory w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.107/2021 z dnia 27.01.2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru  do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

I. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostw Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach.

1. Do klas I w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:

 • dzieci 7 – letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 – letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

3. Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Żory – patrz wniosek do klasy I ogólnej spoza obwodu

 

II. Do klas Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach.

1. Kandydaci do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego  składają następujące dokumenty:

 1. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Pisemną zgodę (deklarację) rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego na trzyletni cykl edukacyjny – wniosek klasa I – oddział sportowy a do oddziału mistrzostwa sportowego na  pięcioletni cykl edukacyjny wniosek klasa IV SMS
 3. Oryginał świadectwa ukończenia klasy III  (dotyczy SMS)

2. Rekrutacja do oddziałów sportowych i  mistrzostwa sportowego:

 1. Kandydat do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego powinien uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
 2. Testy sprawności fizycznej przeprowadzane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory – załącznik nr 2.
 3. Wyniki prób sprawnościowych zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na dany rok szkolny – patrz załącznik nr 2.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Prawa Oświatowego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.

3. Komisja rekrutacyjna

a) skład komisji rekrutacyjnej

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
 2. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.

b) informacje ogólne

 1. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 2. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu komisji i podjętych rozstrzygnięciach które mogą naruszać dobra osobiste kandydata a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

c) zadanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 1. Umożliwia członkom zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami
 2. Ustala dni i godziny posiedzeń komisji
 3. Prowadzi i zwołuje posiedzenia komisji rekrutacyjnej

d) zadania komisji

 1. Zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
 2. Sporządzenie listy kandydatów zawierające imiona, nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej podpisanej przez przewodniczącego komisji.
 3. Sporządzenie listy kandydatów zawierające imiona, nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej w przypadku, których zweryfikowano wniosek, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym wraz z wymaganą dokumentacją podpisaną przez przewodniczącego komisji.
 4. Sporządzenie informacji o uzyskaniu przez poszczególnych kandydatów wyników prób sprawności fizycznej.
 5. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
 6. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podpisanej przez przewodniczącego komisji.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy zawierającą  imiona, nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 8. Podanie do publicznej wiadomości listy zawierającą  imiona, nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia.
 9. Listy o których mowa w punkcie 7 i 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie szkoły.
 10. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera: datę posiedzenia, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, informację o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej

4. Postepowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

5. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły, publicznej placówki.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora  publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Listy podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Zgłoszenie-do-szkoły-obwodowej

wniosek klasa IV SMS

wniosek do I klasy ogólnej spoza obwodu

wniosek – klasa I oddział sportowy

załącznik 2

zarządzenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego naboru do szkół

klauzula RODO

zaświadczenie lekarz

testy sprawności fizycznej do klas SMS o profilu piłka ręczna

testy sprawności fizycznej do klas SMS o profilu piłka nożna

testy sprawności fizycznej do klasy I