INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ……………………..
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W ŻORACH

Wychowawca przekaże Uczniom i Rodzicom następujące informacje:

 • Godzinę zbiórki
 • Którym wejściem uczeń będzie wchodził na teren szkoły
 • Numer sali, w której uczeń będzie pisał próbny egzamin

Próbny Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od …… do ………….

 

Każdy zdający powinien mieć na próbnym egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu:

  • Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) w ilości 3 sztuki (jeden plus dwa zapasowe).
  • Dodatkowo na próbnym egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości
  • Kluczyk do szafki

Przebieg egzaminu każdego dnia:

  • Losowanie numeru stolika przez przewodniczącego
  • Kodowanie arkusza egzaminacyjnego.
  • Sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego.
  • Rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.
  • Zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety przez podniesienie ręki,
   (po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku).
  • Praca z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania
   ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
  • Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
  • Na egzaminie obowiązuje bezwzględny zakaz:
   • Wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
    lub korzystania, z takich urządzeń w tej sali przyborów i materiałów,
    które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
   • Korzystania z kalkulatora oraz słowników.

Ważne ogólne obowiązujące zasady na egzaminie:

  • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
  • Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
  • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
  • Dodatkowe 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.