INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 17- 19 MARCA 2021
W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W ŻORACH

Wychowawca przekaże Uczniom i Rodzicom następujące informacje:

 • Godzinę zbiórki
 • Którym wejściem uczeń będzie wchodził na teren szkoły
 • Numer sali, w której uczeń będzie pisał próbny egzamin

Próbny Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 17 do 19 marca 2021r.

 1. Poniższe wytyczne obowiązują podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty i powstały w trosce o zdrowie uczniów, ich rodzin, osób najbliższych.
 2. Na próbnym egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – COVID 19.
 3. Zdający nie może przyjść na próbny egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. W przypadku przyniesienia zbędnych rzeczy będzie zobowiązany pozostawić je w szafce.
 6. Na próbnym egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Każdy zdający powinien mieć na próbnym egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu:
  • Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) w ilości 3 sztuki (jeden plus dwa zapasowe).
  • Dodatkowo na próbnym egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości
  • Kluczyk do szafki
 1. Uczeń wchodząc na teren szkoły stosuje się do zasady – jeden uczeń lub w odstępie 2 m od kolejnego ucznia, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Uczeń może ściągnąć maseczkę dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Po skończonym próbnym egzaminie, opuszczając swoje miejsce w ławce jest zobowiązany do ponownego osłonięcia ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na próbny egzamin uczeń może przynieść własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 4. Uczeń przychodząc do szkoły na próbny egzamin przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie (załącznik nr 1). Oświadczenie, może być wydrukowane lub napisane ręcznie – podpisane przez rodziców we wszystkich wskazanych miejscach.
 5. Rodzic (Opiekun Prawny) składając Oświadczenie został zapoznany z Klauzulą Informacyjną – Rodo (załącznik nr 2) poprzez dziennik elektroniczny lub stronę internetową naszej szkoły.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej przewodniczący może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania
  jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie, co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Przebieg egzaminu każdego dnia:
  • Losowanie numeru stolika przez przewodniczącego
  • Kodowanie arkusza egzaminacyjnego.
  • Sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego.
  • Rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.
  • Zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety przez podniesienie ręki,
   (po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku).
  • Praca z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania
   ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
  • Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
  • Na egzaminie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • Wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
   lub korzystania, z takich urządzeń w tej sali przyborów i materiałów,
   które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
  • Korzystania z kalkulatora oraz słowników.
 1. Ważne ogólne obowiązujące zasady na egzaminie:
  • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
  • Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
  • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
  • Dodatkowe 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • Podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • Wychodzi do toalety
  • Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i przewodniczący mogą, jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 2. Nie należy po egzaminie tworzyć grup przy wejściu do szkoły, wokół szkoły, aby podzielić się wrażeniami po próbnym egzaminie.
 3. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany do odrębnego pomieszczenia (sala nr 308) lub wyznaczonego miejsca z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.