REKRUTACJA 2019/2020

Procedura rekrutacji

 

I   Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 13 Mistrzostwa  Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 r.)

   1. Mieszkających w obwodzie szkoły

Do klasy pierwszej szkoły dla której, ustalono obwód przyjmuje się  dzieci i młodzieży zamieszkałą w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców zał. 1

  2. Mieszkających poza obwodem szkoły

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zał. 5  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, dodatkowo może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

II  Do klas sportowych i mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach

1. Kandydaci do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego składają następujące dokumenty:

 1. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Pisemną zgodę (deklarację) rodziców na uczęszczanie kandydata
 •  do oddziału sportowego na trzyletni cykl edukacyjny – zał.3
 •  do oddziału mistrzostwa sportowego na pięcioletni cykl edukacyjny – zał. 4

2. Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego:

 1. Kandydat do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego powinien uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale
 2. Testy sprawności fizycznej przeprowadzane są zgodnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na dany rok szkolny  – zał.2
 3. Wyniki prób sprawnościowych zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na dany rok szkolny  – zał. 2
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego na II i III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w
art. 131 ust 2 Prawa Oświatowego.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.

3. Komisja rekrutacyjna:

1) skład komisji rekrutacyjnej

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej włącznie z przewodniczącym tej komisji.

2) informacje ogólne

Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji

Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu komisji i podjętych rozstrzygnięciach które mogą naruszać dobra osobiste kandydata a        także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3) zadanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 1. Umożliwia członkom zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami
 2. Ustala dni i godziny posiedzeń komisji
 3. Prowadzi i zwołuje posiedzenia komisji rekrutacyjnej

4) zadania komisji

 1. Zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
 2. Sporządzenie listy kandydatów zawierające imiona, nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej podpisanej przez przewodniczącego komisji
 3. Sporządzenie listy kandydatów zawierające imiona, nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej w przypadku których zweryfikowano wniosek wraz
  z wymaganą dokumentacją podpisanej przez przewodniczącego komisji
 4. Sporządzenie informacji o uzyskaniu przez poszczególnych kandydatów wyników prób sprawności fizycznej
 5. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
 6. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podpisanej przez przewodniczącego komisji
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy zawierającą  imiona, nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 8. Podanie do publicznej wiadomości listy zawierającej imiona, nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia.
 9. Listy o których mowa w punkcie 7) i 8) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie szkoły.
 10. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego który zawiera: datę posiedzenia, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, informację o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję.

4. Postępowanie uzupełniające

 1.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na dany rok szkolny prowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory –  zał.2 
 3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

5. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły, publicznej placówki
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora  publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Listy, o których mowa w ust. 1 podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 1–3, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

6. Testy sprawnościowe:

 1. Testy sprawności fizycznej  do klas SMS o profilu piłka ręczna dziewcząt

Test sprawności ukierunkowanej Janusza Noszczaka

Test obejmuje próby :

1. Bieg na 30 m w wyznaczonym odcinku 30 m z miejsca, ze startu wysokiego na sygnał sędziego gwizdkiem i po uprzedniej komendzie „na miejsca.

2. Rzut piłką lekarską 2 kg w przód i w tył ( suma ). Rzuty wykonuje się z miejsca, sprzed linii, w rozkroku trzymając piłkę oburącz przodem i tyłem do kierunku rzutu; po rzucie zawodnik nie może       przekroczyć linii jakąkolwiek częścią ciała.

3. Pięcioskok – wykonywany jest sprzed linii, z miejsca, z odbicia obunóż z lądowaniem na obie nogi, pomiędzy odbiciem obunóż, a lądowaniem należy wykonać odbicia jednonóż w rytmie LN- PN-LN-PN lub PN-LN-PN-LN; odległość mierzymy jak w skoku w dal – od linii do najbliższego punktu zaznaczonego po lądowaniu.

4. Rzut piłką ręczną na odległość – rzuty wykonujemy z miejsca, jednorącz z podłoża; podczas rzutu jedna stopa winna cały czas dotykać podłoża; po rzucie nie wolno przekraczać linii, rzuty  mierzymy po linii prostej prostopadłej do linii startowej-rzutu.

5. Bieg wahadłowy na 300m – wyznaczony odcinek 30 m oznaczony chorągiewkami, zawodnik startuje na sygnał gwizdka po uprzedniej komendzie „na miejsca” i pokonuje dziesięciokrotnie    odcinek 30 m obiegając za każdym razem chorągiewki.

   2. Testy sprawności fizycznej do klas SMS o profilu piłka nożna chłopców i dziewcząt:

 Testy sprawności fizycznej do klas Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka nożna chłopców i dziewcząt obejmują próby sprawności fizycznej zgodne z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej  (www.pzpn.pl) tzn:

1. Szybkość- bieg sprinterski na 30 m

2. Próba mocy – skok w dal z miejsca

3. Technika specjalna – prowadzenie piłki

4. Technika specjalna – strzał

5. Gra:

 1.  klasy IV – VI – ocena umiejętności w czterech obszarach: zaangażowanie w grę w ataku, zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling);
 2. klasy VII – VIII-  ocena umiejętności w czerech obszarach : technika, taktyka, motoryka, mentalność

6.Test wytrzymałości – Beep Test.

Do klas IV – V przeprowadza się próby nr 1, 2, 3, 5.

Do klasy VI przeprowadza się próby nr 1, 2, 3, 5.

Do klas VII –  VIII przeprowadza się wszystkie próby 1 – 6.

7. Załączniki do procedury:

 1. załącznik nr 1 – zgłoszenie do obwodowej szkoły
 2. załącznik nr 2 Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory
 3. załącznik nr 3 – wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy oddziału sportowego
 4. załącznik nr 4 – wniosek o przyjęcie do klasy oddziału sportowego /SMS
 5. załącznik nr 5 – wniosek o przyjęcie do klasy I kandydata spoza obwodu