Prawa ucznia

Każdy uczeń ma prawo do:

 1. właściwego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy i higieny umysłowej,
 2. zdobywania wiedzy i jej poszerzania, do twórczych poszukiwań intelektualnych, wyrażania wątpliwości oraz własnych sądów,
 3. rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz pogłębiania wiedzy poprzez udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
 4. poszanowania swojej godności osobistej, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i kolegów, ochronę przed formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej,
 5. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, na przerwie i w trakcie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
 6. dostępu do informacji o miejscu i terminie kontaktu ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia oraz rzecznikiem praw dziecka,
 7. korzystania z pomocy materialnej doraźnej lub stypendium zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce nie wynikłych z winy ucznia, np. wagary, lenistwo, przeszkadzanie na lekcjach, itp.,
 9. prezentowania swego dorobku wykraczającego poza ramy programu szkolnego,
 10. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami oceniania zawartego w niniejszym statucie,
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, biblioteki, sprzętu, pomocy naukowych podczas zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości szkoły w czasie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
 12. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 13. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 14. informowania osób upoważnionych – wychowawców, pedagoga szkolnego, wybranych nauczycieli, o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych,
 15. pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 16. informacji z ograniczeniami uwzględniającymi możliwości percepcyjne ucznia, jego wiek i poziom rozwoju psychicznego,
 17. prywatności polegającej na zakazie przeszukiwania ucznia, o ile nie ma uzasadnionych podejrzeń, że rzeczy posiadane przez ucznia mogą stanowić zagrożenie dla innych lub są wynikiem kradzieży.