obowiązki ucznia

Każdy uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych oraz posiadać niezbędne środki i przybory dydaktyczne; opanować konieczną wiedzę i umiejętności do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i regularnie odrabiać zadania domowe,
 2. przestrzegać zarządzeń dyrektora, postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminie szkoły, wewnętrznych regulaminach szkoły (w tym regulaminach sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, biblioteki, sali gimnastycznej i boisk szkolnych, innych pomieszczeń szkolnych),
 3. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i w środowisku, w tym szczególnie właściwego zachowania się w stosunku do innych uczniów, odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
 4. przestrzegać zasad współżycia w zespole, kulturalnie zachowywać się w szkole w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 5. kulturalnie wysławiać się, używać właściwego języka i szanować wypowiedzi innych,
 6. szanować poglądy i przekonania innych, uznawać godność i wolność osobistą innych,
 7. nosić obowiązujący w szkole jednolity strój szkolny określony w niniejszym statucie,
 8. przebywać na terenie szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw oraz zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych,
 9. punktualnie stawiać się na zajęcia i przebywać na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć
 10. bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela, pracownika szkoły, innej osoby dorosłej kierującej ewakuacją lub wydającą polecenia z zakresu bezpieczeństwa uczniów szkoły,
 11. godnie reprezentować szkołę,
 12. podkreślać uroczystym strojem udział w świętach państwowych i szkolnych,
 13. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole w zakresie troski o pomoce naukowe, sprzęt, urządzenia szkolne i sportowe oraz umiejętnie korzystać z urządzeń WC,
 14. korzystać z szafek lub szatni szkolnych, pozostawiać w nich okrycia wierzchnie, chodzić na terenie szkoły w zmiennym, czystym, bezpiecznym obuwiu, (zabezpieczenie klasowych szatni należy do obowiązków zespołu klasowego, korzystanie z szafek szkolnych odbywa się zgodnie z regulaminem przedstawionym uczniom i ich rodzicom).
 15. nie przynosić do szkoły rzeczy cennych. W przypadku ich przyniesienia szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 16. systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
 17. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek dostarczania wychowawcy usprawiedliwienia do 7 dni od pierwszego dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienia powinny być sporządzone przez rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka.
 

!!!!!!!!             Ponadto zakazuje się:                         !!!!!!!

 • palenia tytoniu, picia alkoholu,
 • przynoszenia, dystrybucji i używania narkotyków lub innych środków odurzających oraz zachęcania innych do ich używania,
 • naruszania wolności i swobody innych uczniów (stosowania przemocy fizycznej, znęcania się psychicznego oraz wymuszania, np. pieniędzy),
 • korzystania z zakazanych witryn w sieci internetowych,
 • przynoszenia do szkoły  substancji, wszelkich rzeczy-gadżetów powodujących sytuacje niebezpieczne,
 • używania w szkole telefonów komórkowych, dyktafonów i innego sprzętu elektronicznego. W przypadku złamania zakazu, nauczyciel ma prawo odebrać te przedmioty uczniowi i następnie wezwać i przekazać je rodzicom.